Dzień 1

29 maja 2023 r.

poniedziałek

Rejestracja uczestników

14:00 – 16:00

Otwarcie Forum

16:00 – 16:15

Nieprawidłowości z zakresu rachunkowości budżetowej z perspektywy ustaleń Najwyższej Izby Kontroli

16:15 – 17:15

(cele i zasady przeprowadzania kontroli ksiąg rachunkowych przez NIK; wymogi i standardy współpracy NIK-u z kontrolowaną jednostką; kryteria oceny stanu faktycznego z uwzględnieniem zasady istotności; przykłady typowych nieprawidłowości) – Janina Bielak

Rachunkowość budżetowa a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

17:15 – 17:45

(podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków z zakresu inwentaryzacji i sprawozdawczości; właściwe metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w świetle orzecznictwa GKO; problem rzetelności ksiąg rachunkowych w kontekście odpowiedzialności za weryfikację sald i wykazanie danych w sprawozdaniach) – Damian Grzelka

Konta pozabilansowe

17:45 – 18:30

(zasady i cel prowadzenia ewidencji pozabilansowej; konta pozabilansowe a zakres i reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych; obligatoryjny i fakultatywny przedmiot ewidencji na kontach pozabilansowych; opis tego rodzaju ewidencji w polityce rachunkowości; wykazanie sald kont pozabilansowych w sprawozdaniach; zasady inwentaryzacji; wnioski płynące z wystąpień pokontrolnych) – dr Bożena Rudnicka

Kolacja

od godz. 20:00

Dzień 2

30 maja 2023 r.

wtorek

Śniadanie

7:30 – 9:00

Materiały i towary w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

9:00 – 10:15

(wycena, ewidencja i sprawozdawczość na tle aktualnych problemów pojawiających się w praktyce) – dr Dorota Adamek-Hyska

Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych

10:15 – 11:00

(obowiązujące formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych; prawidłowe wykazywanie danych w pozycji „kredyty i pożyczki” w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N; zobowiązania wymagalne – wątpliwości występujące w praktyce; wartość nominalna należności ujmowanych w sprawozdaniu Rb-N; wykazywanie gotówki, środków pieniężnych w drodze oraz należności jednostki opłaconych kartą płatniczą; zasady wykazywania zaliczek, nadpłat i refundacji w sprawozdaniu Rb-N) – Lucyna Kuśnierz

Przerwa

11:00 – 11:30

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

11:30 – 12:15

(nowe zasady w państwowych jednostkach budżetowych: zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań Rb-40 i Rb-33 przez wybrane jednostki, zmiany w prezentowaniu danych w sprawozdaniach Rb-40 i Rb-70, modyfikacje w sprawozdaniach Rb-28 Programy i Rb-28 NW Programy, nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO; zmiany dotyczące jednostek samorządu terytorialnego: doprecyzowanie zapisów w sprawie przekazywania sprawozdań jednostkowych, prezentowanie udziałów jst w PIT i CIT w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jst, modyfikacja wzoru sprawozdania Rb-NDS, zmiany w instrukcji sprawozdania Rb-27S dotyczące m.in. kolumny „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…”) – Krystyna Gąsiorek

Klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów – wybrane problemy

12:15 – 13:00

(ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych; wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy; nowe rozdziały oraz paragrafy dochodów i wydatków, w tym przeznaczone do klasyfikowania środków na pomoc dla obywateli Ukrainy) – Krystyna Gąsiorek

Obiad

13:00 – 14:30

Wybrane problemy ewidencyjne w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

14:30 – 16:00

(księgowanie operacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych oraz na przełomie roku budżetowego; ewidencja spornych należności i zobowiązań oraz kar potrąconych z wynagrodzenia wykonawcy; ujęcie zaliczek dotyczących środków trwałych w budowie; ewidencja faktur prognozujących zużycie mediów) – dr Mieczysława Cellary

Przerwa

16:00 – 16:30

Przełomowe orzecznictwo i aktualności podatkowe w sektorze finansów publicznych

16:30 – 18:00

(problemy z rozliczeniem VAT w związku z realizacją projektów dotyczących instalacji OZE i usuwania azbestu; najnowsze orzeczenie NSA wskazujące kryteria rozróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenia; orzeczenia pozwalające odliczać połowę VAT od kosztów samochodów oraz pominąć prewspółczynnik VAT w rozliczeniach instytucji kultury; raportowanie schematów podatkowych na podstawie przepisów o MDR – wnioski płynące z praktyki; obowiązkowe e-fakturowanie w systemie KSeF – aktualny stan prac; szczególne i nietypowe umowy występujące w sektorze finansów publicznych) – Joanna Rudzka

Kolacja

od godz. 19:00

Dzień 3

31 maja 2023 r.

środa

Śniadanie

7:30 – 9:00

Procedury kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej jsfp

9:00 – 10:00

(szczegółowe zasady gospodarki finansowej – różnica między sektorem rządowym a sektorem samorządowym i osobami prawnymi, np. uczelniami publicznymi oraz samorządowymi i państwowymi osobami prawnymi; zasady należytego zarządzania finansami i wydatkowania środków publicznych; planowanie oraz finansowanie inwestycji – wydatki inwestycyjne, remontowe oraz rzeczowe; procedury kontroli zarządczej w zakresie wydatkowania środków publicznych – zaciąganie zobowiązań, dokonywanie zmian w planie finansowym jednostki, procedury kontroli wydatków publicznych; obowiązki głównego księgowego jsfp związane ze sprawowaniem kontroli zarządczej; naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki i głównego księgowego) – dr Małgorzata Borowik

Przygotowanie do inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2023 r.

10:00 – 11:00

(formalne podstawy inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych; wyjaśnienie pojęcia „odpowiednie dokumenty” stosowanego przez ustawodawcę przy opisie metody weryfikacji; zasady współpracy komórki księgowości z działem IT; inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych w orzecznictwie GKO i w wystąpieniach pokontrolnych RIO) – Piotr Rybicki

Zakończenie FORUM

11:00

Wśród prelegentów