Dzień 1

16 maja

poniedziałek

Rejestracja uczestników

14:00 – 16:00

Otwarcie Forum

16:00 – 16:15

Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe - dr Dorota Adamek-Hyska

16:15 – 17:15

 • czy da się zapewnić jednolitość rozwiązań stosowanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia tych składników majątkowych w księgach rachunkowych, a także ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym

Centralny Rejestr Umów – nowe obowiązki jsfp - Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

17:15 – 18:00

 • jakiego rodzaju umowy podlegają ujawnieniu w CRU, jaki jest zakres informacji gromadzonych w rejestrze, w jakim terminie należy ujawnić umowę lub jej zmianę;
 • dlaczego istotna jest rola głównego księgowego w tym procesie;
 • jakie relacje występują między zaangażowaniem finansowym a koniecznością ujawnienia umowy w CRU;

Przerwa

18:00 – 18:15

Nietypowe obiekty inwentarzowe - dr Bożena Rudnicka

18:15 – 19:00

 • nasadzenia wieloletnie,
 • obiekty małej architektury,
 • wartości niematerialne i prawne

Kolacja

od godz. 20:00

Dzień 2

17 maja

wtorek

Śniadanie

7:30 – 9:00

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – dostosowanie do nowych wymogów - Artur Przyszło

9:00 – 10:00

 • obowiązki, które muszą spełnić pracodawcy i organy KZP w związku z uchwaleniem nowej ustawy;
 • konieczność dostosowania statutów do ustawowych wymogów;
 • wniosek do GUS-u o nadanie numeru REGON;
 • ochrona danych osobowych w ramach funkcjonowania KZP

Klasyfikacja budżetowa po zmianach - Krystyna Gąsiorek

10:00 – 11:00

 • nowe rozdziały oraz paragrafy dochodów i wydatków obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. w jednostkach budżetu państwa, jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych

Przerwa

11:00 – 11:30

Sprawozdawczość budżetowa i z zakresu operacji finansowych w świetle zmodyfikowanych przepisów - Krystyna Gąsiorek

11:30 – 13:00

 • sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządowych – nowy wzór sprawozdania Rb-27S oraz wykazywanie w nim dochodów wykonanych i zaległości netto, nowe wzory sprawozdań Rb-PDP i Rb-30S, zaangażowanie w sprawozdaniu Rb-28S, forma przekazywania sprawozdań jednostkowych, konsekwencje wdrożenia SMUP;
 • sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa – nowe sprawozdanie Rb-34, zmiany w sprawozdaniu Rb-70, nowe zasady składnia podpisów elektronicznych;
 • sprawozdania w zakresie operacji finansowych – wykazywanie kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych, forma przekazywania sprawozdań jednostkowych w jst

Obiad

13:00 – 14:30

Wycena, ewidencja i rozliczenie środków trwałych w budowie - dr Mieczysława Cellary

14:30 – 16:00

 • ujęcie operacji w księgach rachunkowych przed rozpoczęciem budowy środków trwałych;
 • nakłady zwiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie;
 • koszty niepowiększające wartości środków trwałych w budowie;
 • ewidencja i rozliczenie środków trwałych w budowie;
 • ujęcie kosztów poniesionych po zakończeniu budowy środka trwałego

Przerwa

16:00 – 16:30

Podatki w sektorze finansów publicznych – aktualne problemy, zmiany przepisów, orzeczenia i interpretacje - Joanna Rudzka

16:30 – 18:00

 • stosowanie e-faktur;
 • interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opłaty przekształceniowej;
 • zmiany w kodeksie karnym skarbowym;
 • nieodpłatne świadczenia na gruncie przepisów o CIT i VAT – problemy pojawiające się w praktyce;
 • wiążąca informacja stawkowa – doświadczenia jsfp;
 • zwolnienia z CIT w działalności mieszanej – gospodarczej i statutowej;
 • ryzyko nałożenia sankcji VAT według stawki 30% i 20 % – uwagi z najnowszego orzecznictwa;
 • ulgi na działalność sportową, kulturalną i naukową;
 • wybrane wątpliwości z zakresu kalkulacji prewspółczynników VAT w jsfp – wpływ dotacji opodatkowanych VAT na prewspółczynnik oraz pojęcie czynności pomocniczych i sporadycznych;
 • przegląd wprowadzonych i planowanych zmian podatkowych

Kolacja

od godz. 19:00

Dzień 3

18 maja

środa

Śniadanie

7:30 – 9:00

Wybrane problemy ewidencyjne w jednostkach i zakładach budżetowych - Jarosław Jurga

9:00 – 10:00

 • refundacja wydatków w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych;
 • ewidencja wydatków niewygasających w 2022 r. w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych;
 • ewidencja prawnego zaangażowania wydatków

Inwentaryzacja ciągła i doraźna - Piotr Rybicki

10:00 – 11:00

 • inwentaryzacja roczna a inwentaryzacja ciągła i doraźna – wymogi formalne;
 • środki trwałe, zapasy i gotówka w kasie jako przykłady składników majątkowych obejmowanych inwentaryzacją ciągłą i doraźną;
 • zasady przeprowadzania tego rodzaju inwentaryzacji – wymogi organizacyjne;
 • odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu realizacji tych procedur;

Zakończenie FORUM

12:00

Wśród prelegentów