Dzień 1

24 maja

poniedziałek

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Otwarcie pierwszego dnia Forum

9:00 – 9:10

Wątpliwości z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – Bożena Rudnicka

9:10 – 10:10

 • Kompletność przychodów w jednostkach budżetowych a nieodpłatne otrzymanie środków trwałych
 • Skutki zamiany aktywów niepieniężnych
 • Utrata wartości aktywów trwałych – kategoria bilansowa czy wynikowa
 • Środki trwałe w informacji dodatkowej oraz w sprawozdaniach SG-01 i F-03
 • Analiza wybranych nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniach pokontrolnych RIO

Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów publicznych – Joanna Rudzka

10:15 – 11:55

 • Objaśnienia podatkowe dotyczące ustalenia VAT od kontraktów drogowych, czyli umów obejmujących utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie – kiedy 23%, a kiedy 8% VAT
 • JPK – aktualne problemy w kontekście niejasnych stanowisk organów podatkowych (sprzedaż lokali a GTU, oznaczenia TP, MPP)
 • Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT, np. nowe zasady korekty obrotu VAT – wpływ na sektor finansów publicznych
 • Plany wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur – główne założenia i wpływ na rozliczenia jsfp
 • VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA
 • Opłaty przekształceniowe po wyroku TSUE

Obrót gotówkowy i karty płatnicze w sektorze budżetowym – Dorota Adamek-Hyska

12:00 – 13:00

 • Regulacje prawne w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w sektorze budżetowym
 • Zasady organizacji gospodarki kasowej, m.in. ograniczenie obrotu gotówkowego do niezbędnego minimum, szczególne zasady prowadzenia kasy w jednostkach budżetowych, zakres odpowiedzialności kasjerów
 • Inwentaryzacja gotówki w kasie w dobie COVID-19
 • Regulowanie opłat za pomocą kart płatniczych przez pracowników jsfp
 • Regulowanie opłat przez klientów jednostek sektora budżetowego w automatach i parkomatach

Przerwa

13:00 – 13:30

Rola głównego księgowego w inwentaryzacji – Piotr Rybicki

13:30 – 15:15

 • Zadania wykonywane w procesie przygotowania do inwentaryzacji, potwierdzania sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami – aktualne wyzwania
 • Aktualizacja instrukcji inwentaryzacyjnej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19
 • Odpowiedzialność głównego księgowego za inwentaryzację

Podsumowanie pierwszego dnia Forum

15:15

Dzień 2

25 maja

wtorek

Poczekalnia konferencyjna (platforma online)

8:30 – 9:00

Otwarcie drugiego dnia Forum

9:00 – 9:10

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych po zmianach – Lucyna Kuśnierz

9:10 – 10:10

 • Zmiany w ogólnych zasadach sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Wprowadzenie formy dokumentu elektronicznego jako głównej formy sporządzania i przekazywania sprawozdań
 • Zmiany w klasyfikacji podmiotowej dłużników i wierzycieli
 • Modyfikacja wzorów i instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ
 • Zmiany w załączniku określającym terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań poszczególnym odbiorcom

Sprawozdawczość oraz klasyfikacja budżetowa w jednostkach i zakładach budżetowych – Krystyna Gąsiorek

10:15 – 11:25

 • Nowe paragrafy dochodów i wydatków w jsfp
 • Problemy w prezentowaniu przychodów w sprawozdaniu Rb-NDS
 • Zaległości netto w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-27S
 • Sporządzanie sprawozdań Rb-28NWS
 • Najistotniejsze zmiany dla jednostek państwowych i samorządowych wprowadzone w 2020 r. i 2021 r. w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym – Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

11:30 – 12:30

 • Jakie należności są zaliczane do niepodatkowych należności budżetowych?
 • Jak wygląda procedura ustalania zobowiązania?
 • Które organy są właściwe do ustalania/określania należności, a które są organami odwoławczymi?
 • Czy decyzja administracyjna, o której mowa w art. 61 ufp, jest zawsze konieczna?
 • Jaki jest właściwy tryb postępowania zmierzającego do ściągnięcia zaległości?
 • Czy należy wszcząć egzekucję administracyjną, czy egzekucję sądową?
 • Czy stosowanie działu III ordynacji podatkowej jest konieczne?
 • Jakie odsetki za zwłokę naliczyć – podatkowe, ustawowe czy inne?
 • Jakich preferencji w spłacie można udzielić i jakie podmioty są do tego uprawnione?

Przerwa

12:30 – 13:00

Wybrane zagadnienia problemowe z zakresu ewidencji księgowej – Jarosław Jurga

13:00 – 14:00

 • Pozabilansowa ewidencja: środków trwałych, obcych środków trwałych, środków trwałych w likwidacji
 • Operacje księgowe dotyczące pozostałych środków trwałych – zakup, przyjęcie z inwestycji jako pierwsze wyposażenie, ujawnienie, darowizna, otrzymanie w ramach centralnego zaopatrzenia, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, wystąpienie niedoborów i szkód, przełączenie części dodatkowych i peryferyjnych
 • Ewidencja należności długoterminowych
 • Księgowe ujęcie dochodów i przychodów w jednostkach budżetowych
 • Operacje dotyczące kosztów postępowania egzekucyjnego pobieranych przez organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym po zmianie przepisów – Jarosław Jurga

14:05 – 15:15

 • Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
 • Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Procedury obowiązujące w jsfp
 • Wybrane zagadnienia problemowe – jak uwzględnić potrzeby innych jednostek przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami mienia, czy tego typu składniki o niskiej wartości można zlikwidować bez próby ich zbycia, czy aukcja przeprowadzona za pośrednictwem allegro.pl lub innych portali aukcyjnych spełnia wymogi określone w rozporządzeniu

Podsumowanie i zakończenie Forum

15:15

Wśród prelegentów