Dzień 1

22 maja 2024 r.

środa

Rejestracja uczestników

13:00 – 15:00

Otwarcie Forum

15:00 – 15:15

Odpowiedzialność głównego księgowego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

15:15 – 16:15

(sytuacje, w których główny księgowy ponosi odpowiedzialność; czyny, które mogą mu być przypisane; kwota bagatelna i znikoma szkodliwość czynu; tryb postępowania przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych i komisją orzekającą) – Damian Grzelka

Wątpliwości z zakresu rachunkowości budżetowej – wybrane problemy

16:15 – 17:15

(ewidencja certyfikatów energetycznych; kompletność obiektów inwentarzowych) – dr Bożena Rudnicka

Kolacja

od godz. 20:00

Dzień 2

23 maja 2024 r.

czwartek

Śniadanie

7:30 – 9:00

Koszty pracy w ewidencji i sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

9:00 – 10:00

(zakres kosztów pracy; czynniki kształtujące ich poziom; ujęcie kont kosztowych w zespołach 4 i 5; ujawnienie wartości kosztów w informacji dodatkowej) – dr Dorota Adamek-Hyska

Mienie ruchome po zmianach wprowadzonych w grudniu 2023 r.

10:00 – 11:00

(ogólne zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego; odmienne reguły obowiązujące w jst i państwowych jednostkach budżetowych; procedura zgłaszania sposobu zagospodarowania mienia ruchomego prezesowi Prokuratorii Generalnej RP, w tym wycena zespołów składników na potrzeby takiego zgłoszenia; zagadnienia problemowe) – Jarosław Jurga

Przerwa

11:00 – 11:30

Sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach – najczęściej występujące błędy

11:30 – 12:15

(bieżące problemy związane ze sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań Rb-Z i Rb-N; prawidłowe wykazywanie zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego – wybrane problemy praktyczne; krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych – część D sprawozdania Rb-Z; błędy w wykazywaniu danych w wierszach „pożyczki”, „gotówka” i „depozyty na żądanie” oraz nadpłat, zaliczek, refundacji i innych należności w sprawozdaniu Rb-N) – Lucyna Kuśnierz

Wybrane problemy z zakresu sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej

12:15 – 13:00

(ujęcie różnych danych w klasyfikacji budżetowej, m.in. zwrotu środków z funduszy po roku w jst; zmiany w klasyfikacji obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.; najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w sprawozdawczości budżetowej, m.in. stan środków w sprawozdaniu rocznym Rb-ST, zaległości netto w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-27S oraz należności netto w sprawozdaniach Rb-3XX) – Krystyna Gąsiorek

Obiad

13:00 – 14:30

Wybrane księgowania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

14:30 – 16:00

(ewidencja inwestycji w obcym środku trwałym oraz na cudzym gruncie; ujęcie operacji gospodarczych w walutach obcych; wycena i ewidencja składników majątkowych o nieustalonej wartości; naliczanie i księgowanie rekompensat za koszty odzyskiwania należności; ewidencja inwestycji wspólnych) – dr Mieczysława Cellary

Przerwa

16:00 – 16:30

Wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym

16:30 – 18:00

(obowiązkowe e-fakturowanie w systemie KSeF – aktualny stan prac; przegląd najnowszego orzecznictwa podatkowego) – Joanna Rudzka

Kolacja

od godz. 20:00

Dzień 3

24 maja 2024 r.

piątek

Śniadanie

7:30 – 9:00

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej

9:00 – 10:00

(zasady prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej na podstawie prawa archiwalnego, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także potrzeba monitorowania aktualności tych normatywów; ustalanie okresów przechowywania dokumentacji; znakowanie i opis akt finansowych; archiwizacja jako obowiązek komórek finansowo-księgowych – zasady, etapy prac, ewidencja) – dr Anna Opara-Rak

Doręczenia elektroniczne w pracy skarbnika, głównego księgowego i służb finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

10:00 – 11:00

(korespondencja księgowa w wersji elektronicznej – dotychczasowe formy korespondencji, wykorzystanie usługi ePUAP, stosowanie oprogramowania umożliwiającego przekazywanie wymaganych sprawozdań drogą elektroniczną; podstawowe pojęcia z zakresu e-doręczeń – publiczna usługa doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, baza adresów elektronicznych, adres doręczenia elektronicznego, skrzynka doręczeń elektronicznych; koszty systemu e-doręczeń; dostosowanie księgowych procedur do nowych wymagań) – Artur Przyszło

Zakończenie FORUM

11:00

Wśród prelegentów